« Vrati se
Neka su a i b duljine kateta, a c duljina hipotenuze pravokutnog trokuta.

Dokaži da vrijedi \left(1+\frac ca\right)\left(1+\frac cb\right) \geq 3+2\sqrt{2}.

Slični zadaci