« Vrati se
U trokut ABC upisan je romb AKLM tako da točka K leži na \overline{AB}, točka L na \overline{BC}, a točka M na \overline{CA}. Ako je duljina stranice tog romba 2\sqrt{2}, površina trokuta LMC iznosi 3, a površina trokuta KLB iznosi 4, dokaži da je \angle BAC=60^\circ.

Slični zadaci