« Vrati se

Neka su a, b i c realni brojevi takvi da je a + 2b + c > 0 i a - 2b + c < 0.

Dokaži da vrijedi b^2 > ac.

Slični zadaci