« Vrati se

Odredi sve trojke prostih brojeva (p,q,r) za koje vrijedi p^q = r-1

Slični zadaci