« Vrati se

Neka je ABC šiljastokutan trokut takav da je |AB| < |AC|. Označimo s H i M redom ortocentar trokuta ABC te polovište stranice \overline{BC}. Kružnica sa središtem u A radijusa |AC| siječe opisanu kružnicu trokuta ABC drugi put u točki D, a kružnica sa središtem u A radijusa |AB| siječe dužinu \overline{AD} u točki K. Pravac kroz K paralelan s CD siječe BC u točki L. Ako je N nožiste okomice iz H na AL, dokaži da pravac MN raspolavlja dužinu \overline{AH}.

(Miroslav Marinov)

Slični zadaci