« Vrati se

Neka su u i v pozitivni racionalni brojevi. Definiramo niz \{a_n\}_{n\in \mathbb{N}} rekurzivno tako da vrijedi a_1=u, a_2=v, te za svaki prirodan broj n \geqslant 2 vrijedi a_{n+1}=\sqrt{n^2+2+a_n+a_{n-1}} Odredi sve parove (u,v) za koje je a_n racionalan za svaki prirodan broj n.

(Ivan Novak)

Slični zadaci