Točno
5. prosinca 2018. 17:03 (1 godina, 2 mjeseci)

Neka je ABCD konveksan četverokut takav da je |AB|\cdot |CD| = |BC|\cdot |DA|. Točka X leži unutar ABCD tako da vrijedi \angle{XAB} = \angle{XCD}\quad\,\,\text{i}\quad\,\,\angle{XBC} = \angle{XDA}.Dokaži da je \angle{BXA} + \angle{DXC} = 180^\circ.

Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.

Ocjene: (1)