Neocijenjeno
May 16, 2023, 4:31 p.m. (1 year)
U ravnini je dano pet točaka P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 sa cjelobrojnim koordinatama. Pokažite da postoji bar jedan par (P_i,\,P_j) za i \neq j tako da pravac P_iP_j sadrži neku točku Q sa cjelobrojnim koordinatama koja leži između P_i i P_j.
Warning: You haven't solved this problem yet.
Click here to display the solution.