Neocijenjeno
May 16, 2023, 5:57 p.m. (2 weeks, 2 days)
Dokažite da među svakih 79 uzastopnih prirodnih brojeva postoji barem jedan čija je suma znamenaka djeljiva sa 13.
Nađite niz od 78 uzastopnih prirodnih brojeva sa svojstvom da suma znamenaka niti jednog od njih nije djeljiva sa 13.
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.