Neocijenjeno
May 17, 2023, 7:59 p.m. (2 weeks, 1 day)
Ako su a_1, a_2, \dots, a_{2003} cijeli brojevi i b_1, b_2, \dots, b_{2003} ti isti brojevi poredani na neki drugi način, dokažite da je produkt 
(a_1+b_1)(a_2+b_2) \ldots (a_{2003}+b_{2003})
paran broj.
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.