Simulacija HMO 2019 zadatak 3 (četvrti dan)


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
15. travnja 2019.
LaTeX PDF

Neka je O središte opisane kružnice šiljastokutnog trokuta ABC, u kojem vrijedi AC < AC. Simetrala kuta \angle BAC sječe stranicu BC u točki T. M je polovište dužine AT. P je točka u unutrašnjosti trokuta ABC takva da je PB\perp PC. D,E su točke koje leže na okomici iz P na AP takve da vrijedi BD=BP i CE=CP. Ako AO raspolavlja dužinu DE, dokažite da je AO tangenta na opisanu kružnicu trokuta AMP.