Simulacija HMO 2020 zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: MNM
25. svibnja 2020.
LaTeX PDF

Dan je trokut \bigtriangleup ABC, neka su D,E,F redom nožišta visina iz vrhova A,B,C. Nadalje, neka je H ortocentar tog trokuta, M polovište dužine \overline{AH} i N sjecište pravaca AD i EF. Pravac kroz A paralelan s BM siječe BC u P. Dokaži da polovište dužine \overline{NP} leži na AB.

Izvor: https://mnm.hr/wp-content/uploads/2020/05/Simulacija_HMO_a-1.pdf