Europski matematički kup 2018. seniori 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
4. listopada 2019.
LaTeX PDF

Neka je ABC trokut takav da |AB| < |AC|. Neka mu je k opisana kružnica sa središtem u O. Točka M je polovište luka \widehat{BC} kružnice k koji ne sadrži A. Neka je D drugo sjecište okomice iz M na AB s k, a E drugo sjecište okomice iz M na AC s k. Neka su X i Y sjecišta CD i BE sa OM redom. Označimo s k_b i k_c kružnice opisane trokutima BDX i CEY redom. Neka su G i H druga sjecišta k_b i k_c sa AB i AC redom. Označimo sa k_a opisanu kružnicu trokuta AGH.

Dokaži da je O središte opisane kružnice trokuta O_aO_bO_c, gdje su O_a, O_b, O_c središta k_a, k_b, k_c redom.

(Petar Nizić-Nikolac)

Izvor: Europski matematički kup 2018.