Mala olimpijada 1998 zadatak 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: mljulj
12. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka su M i N sjecišta simetrala kutova \angle ABC i \angle ACB sa stranicama trokuta \overline{AC} i \overline{AB} trokuta ABC. Polupravac MN siječe trokutu opisanu kružnicu u točki D. Dokažite da je
 \frac{1}{|BD|} = \frac{1}{|AD|}+ \frac{1}{|CD|} .
Izvor: Mala olimpijada 1998 zadatak 2