Županijsko natjecanje iz matematike 2017, SŠ2 A 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
10. kolovoza 2017.
LaTeX PDF

Dan je šiljastokutan trokut ABC u kojem vrijedi |AC|>|AB|, a točka O je središte opisane kružnice. Simetrala kuta \angle CAB siječe stranicu BC u točki D. Pravac okomit na pravac AD koji prolazi kroz točku B siječe pravac AO u točki E. Dokaži da točke A, B, D i E leže na istoj kružnici.

Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2017