Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016, SŠ2 A 6


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 2.0
Dodao/la: arhiva
May 1, 2017
LaTeX PDF

Neka je ABCD pravokutnik sa središtem O i neka su točke P i Q na dijagonali \overline{AC} takve da je |AP| = |PQ| = |QC|. Ako pravac PB siječe stranicu \overline{AD} u točki M, a pravac BQ siječe stranicu \overline{CD} u točki N, dokaži da su površine trokuta MPO i NQO jednake.

Source: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2016