Općinsko natjecanje 1998 SŠ3 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 3.0
Duljine osnovica trapeza su a i b (a > b), a visina h. Njegove dijagonale su međusobno okomite, a kut između krakova je \alpha . Dokažite da vrijedi 
\frac{1}{h} = \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)\ctg \alpha.
Source: Općinsko natjecanje iz matematike 1998