Državno natjecanje iz matematike 2018, SŠ3 A 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 5.0
Dodao/la: arhiva
Aug. 28, 2018
LaTeX PDF

Neka je S = \{0, 95\} . U svakom koraku Lucija proširuje skup S tako da odabire neki polinom s koeficijentima iz S, različit od nulpolinoma, te skupu S dodaje sve cjelobrojne nultočke tog polinoma. Postupak nastavlja odabirom drugog polinoma s koeficijentima iz tako proširenog skupa S dok god na taj način može dobiti nove nultočke.

Dokaži da Lucija može konačnim nizom koraka proširiti skup S do skupa koji nije moguće dalje proširiti. Koliko elemenata tada ima skup S?

Source: Državno natjecanje iz matematike 2018